Selenorg Nyereményjáték

Részvételi- és játékszabályzat Babaszafari X Selenorg NYEREMÉNYJÁTÉK

 

 1. február 21.

 

 1. A Játék Szervezője és Lebonyolítója:

A DEVRON Impex Kft. (továbbiakban: „Szervező” – székhely:1152, Budapest, Aporháza utca 15., cégjegyzék szám: 01-09-924396, adószám: 14416941-2-42) „Babaszafari X Selenorg.“ néven nyereményjátékot szervez (továbbiakban: „Játék”).

 1. A Játék Résztvevői:

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki a facebook.com weboldal felhasználási feltételeiben foglalt módon (valós és hiánytalan adatokkal) regisztrált. (továbbiakban: „Játékos”).

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai, továbbá azon személyek sem, akik a Játék megalkotásában, lebonyolításában, illetve a Szervező INSTAGRAM Rajongói oldalának üzemeltetésében részt vettek. Ezen kívül nem vehetnek részt ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói sem. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti.

 1. A Játék leírása:

A Játék során a Játékosoknak a Szervező INSTAGRAM Rajongói oldalán kiposztolt nyereményjáték bejegyzéshez fűzött kommentben meg kell jelölniük két személyt.

 1. Sorsoláson való részvétel:

A Sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik a sorsolás időpontjában követik a Babaszafari és a Selenorg Instagram oldalakat.

 1. A Játék időtartama

A Játék időtartama: 2019. február 21. 15:15 órától - 2019. február 28. 17:00 óráig.

 1. Sorsolás:

A Sorsolás helye: a Well Pharma Kft telephelye, vagyis 1037, Budapest, Zay u. 3, 1044. A Sorsolás időpontja: 2019. február 28. 18:00 óráig.

A Sorolás nem nyilvános. A Sorsolást a Well Pharma Kft. lebonyolításért felelős munkavállalója végzi.

 1. Nyeremények és Nyertesek:

A Játék során 1 Nyertes kerül kisorsolásra. A Nyertes 1 db Selenorg (60x) terméket kap a Well Pharma Kft. jóvoltából.

 1. Nyertesek értesítése, Nyeremények átadása

A Szervező a Sorsolás eredményét a Babaszafari Instagram oldalán bejegyzésként közzéteszi (továbbiakban ”Értesítés”). A nyilvánosságra hozatal során a Nyertes Játékos neve jelenik meg, amelynek nyilvánosságra hozatalához a Játékos a Játékra történő jelentkezésével előzetesen és kifejezetten hozzájárult.

A Nyertes nyereményét a Szervezővel egyeztetett helyen, időben és módon veszi át. A Nyertes a nyeremény átvételét az erre a célra kiállított dokumentum aláírásával igazolja. Az egyeztetéshez a Szervező felhasználhatja a Játékos Facebook profiljában megadott nyilvános elérhetőségi adatok körét (telefonszám, e-mail cím), illetve ezek hiányában ezen elérhetőségi adatok megadását kérheti a Nyertestől. A Szervező kizárja a Játékból, azt a Játékost, akinek a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni, vagy átadni, mert a Játékos a Játék bármely részében megadott adatai nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban leírt valamely feltételnek. A Játékos téves vagy megtévesztő adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 1. A Játékkal kapcsolatos egyéb kikötések:

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot ‐ akár a Játék időtartama alatt is ‐ egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Valamennyi módosítás a közzététel időpontjától érvényes. A jelen Játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést Szervező közzéteszi a Babaszafari Instagram Rajongói oldalán. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A Szervező jogosult bármely Játékost a Játékból kizárni különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden a Játékkal kapcsolatos olyan hozzászólást, mely a közerkölcsöt, mások vallási‐, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, egyéb jogot, jogszabályt stb. sért, vagy a Szervező üzleti érdekeit, jó hírnevét vagy a jelen Szabályzatot, vagy a Szervező megítélése szerint bármely módon sértő, a Babaszafari Instagram Rajongói oldaláról töröljön, illetve az ilyen hozzászólást közzétevő Játékost a Játékból kizárja. Az esetleges jogsértő hozzászólásokért a felelősség kizárólag a jogsértő Játékost terheli.

 1. Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás:

A Játékosok a személyes adataik kezelése körében észlelt jogsérelem esetén bírósághoz fordulhatnak.

Az érintettek köre a Játékban résztvevő Játékosok. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. A Játékosok a Játék bármely részében való részvételükkel önként és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező személyes adatait kezelje, valamint hogy nyertesség esetében a Szervező a Nyertes nevét a Babaszafari Instagram Rajongói oldalán nyilvánosságra hozza.

A Játék során kezelt és feldolgozott személyes adatok köre az alábbiakra terjed ki: név, telefonszám, e-mail cím, Facebook azonosító, Facebook profil link.

Az adatgyűjtés és adatkezelés célja a Játékhoz kapcsolódó adatbázis kezelés, tehát a Játékban résztvevő Játékosok azonosítása, valamint a Nyertessel történő kapcsolatfelvétel.

Az adatkezelés időtartama 2019. február 21-től a nyeremény átadásáig tart. A nyeremény átadását követően, és ezzel a nyereményjáték lezárásaként a kezelt adatok köre törlésre kerül.

A Játékkal kapcsolatos adatok feldolgozását a Szervező végzi, a hatályos adatvédelmi törvények és jogszabályi előírások betartásával. Az érintettek kérhetik személyes adataik törlését, ill. ingyenes tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről. Amennyiben adatai felhasználásához a Játékos nem járul hozzá, ezt írásban kell jeleznie a DEVRON Impex Kft. 1044 Budapest, Ipari park u. 9. postai címre küldött levél formájában.

 1. A Facebook-kal kapcsolatos tájékoztatás:

A Szervező kijelenti, hogy a Játék teljes mértékben független az Instagramtól, azt az Instagram semmilyen módon nem támogatja, nem hagyja jóvá, illetve nem vesz részt benne. A Játékos az Instagrammal szemben semmilyen igénnyel nem léphet fel. Az Instagrammot a Nyereményjátékkal összefüggésben felelősség nem terheli. A Szervező kifejezetten rögzíti, hogy a Játékkal megvalósított promóció az Instagramtól független, az Instagram a promóciót nem támogatja. A Játékos által megadott adatokat a Facebook nem kezeli, nem dolgozza fel.

 1. A Játékkal kapcsolatos egyéb tájékoztatások:

A Szervező kizárja a felelősségét a Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A Játékban való részvétel a hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat elfogadását jelenti. A nyereményjátékkal kapcsolatos információk és a hivatalos játékszabályzat a https://babaszafari.hu/Selenorg_nyeremenyjatek internetes oldalon kerül közzétételre.

Kelt: Budapest, 2018. február 21.

 

Fizetési megoldások: